ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodní ustanovení

Dodavatel www.woodporn.cz, jehož provozovatelem je Elizaveta Korotkova, se sídlem: Patanka 2722/11c, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO:01836978, DIČ: CZ9557161328 (dále jen „Dodavatel“) objednatele tímto informuje o zpracování osobních údajů, včetně rozsahu právo objednatele jakožto subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Tyto Zásady o zpracování osobních údajů (dále též jen „Zásady“) se týkají zpracování osobních údajů objednatele jakožto fyzické osoby (dále „Objednatel“).

 

Dodavatel zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

Základní informace o zpracování osobních údajů:

Dodavatel zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU, přičemž tyto osobní údaje Dodavatel shromažďuje a zpracovává ke stanoveným účelům vymezeným níže, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Dodavatel klade velký důraz na náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů a transparentnost jejich zpracování.

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Dodavatel.

Kontaktní údaje:

Elizaveta Korotkova,

Patanka 2722/11c

Praha 6 16000

IČO: 01836978

Zdroje, ze kterých Dodavatel získává osobní údaje

 • Přímo od Objednatele jakožto subjektu údajů, při poskytování služeb nebo při jednáních o uzavření smlouvy (ve většině případů) při poskytnutí Vašeho souhlasu.
 • Z veřejně dostupných rejstříků a evidencí, a to v odůvodněných případech, kdy Dodavatel uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména při vymáhání dlužných částek, při ověření existence subjektu nebo při ověřování aktuálnosti údajů.
 • Od dalších subjektů, pokud to výslovně umožňuje právní předpis (např. v rámci soudního sporu) nebo pokud Objednatel tomuto dalšímu subjektu dal svůj výslovný souhlas k předání informací o sobě.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:

Pokud Dodavatel zpracovává osobní údaje v souvislosti se smlouvou a poskytováním služeb, pak je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro uzavření smlouvy (identifikace smluvních stran, poskytnutí služby, identifikace platby, apod.). V případě neposkytnutí údajů nezbytných pro plnění smlouvy a poskytnutí služby nebude možno smlouvu vůbec uzavřít a služby poskytnout. Objednatel se může vždy dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavře, příp. službu budete čerpat či nikoliv.

Pokud Dodavatel zpracovává osobní údaje z důvodu plnění právních povinností nebo ochrany svých oprávněných zájmů, pak jste povinni osobní údaje poskytnout. Dodavatel vždy žádá pouze údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu a stanovené povinnosti.

Pokud je důvodem zpracování souhlas Objednatele, je předání osobních údajů Objednatele zcela dobrovolné.

Rozsah osobních údajů, které Dodavatel zpracovává:

Dodavatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k  jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Objednatele, např.: titul, jméno, příjmení;
 • kontaktní údaje – údaje umožňující kontaktovat Objednatel, např.: doručovací nebo jiná kontaktní, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa;
 • další osobní údaje – platební údaje, bankovní spojení a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy (např. Objednatelem zaslaná fotografie);
 • údaje o čerpání služeb: historie nákupů, druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, objem poskytnutých služeb a jejich cena;
 • další osobní údaje zpracovávané na základě Objednatelova souhlasu v rozsahu, který odsouhlasil, jde např. o záznamy o chování na internetových stránkách Dodavatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Dodavatelem, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely „targeting“ jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel);
 • údaje související s využíváním webových služeb a aplikací – při využívání našich webových stránek, aplikací či e-shopu používá Dodavatel ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Objednatelova prohlížeče a zařízení (soubory cookies, Google Analytics a podobné technologie)
 • další údaje, jejichž zpracování Dodavateli ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

Účely a tituly zpracování osobních údajů Dodavatelem:

V této části Zásad je uveden přehled účelů, k nimž bude Dodavatel osobní údaje využívat (zpracovávat), a současně právních důvodů (titulů), na kterých zpracování zakládáme. Aby bylo zpracování legální, musí být vždy založeno na některém z titulů vyjmenovaných v čl. 6 Nařízení GDPR. Často je údaj využíván zároveň k více účelům a zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování.

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti Dodavatele

Dodavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, např. ZoEK, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy a pro následné plnění takové smlouvy

Dodavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem uzavření nebo změny dané smlouvy, jednání o uzavření smlouvy Sdělení osobních údajů Objednatele je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb.

 • zajištění a poskytnutí služby

Dodavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, zejména za účelem zajištění či poskytnutí příslušné služby, vyřízení žádostí, reklamací či stížností Objednatele. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány z titulu plnění smlouvy.

 • zajištění oprávněných zájmů správce

Dodavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje zejména za účelem ochrany svých oprávněných zájmů (např. zasílání obchodních sdělení).

 • zasílání obchodních sdělení

V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), zpracovává Dodavatel kontaktní údaje Objednatele za účelem e-mailového nebo telefonického předání nabídek podobných výrobků či služeb, které již byly Dodavatel poskytnuty nebo jsou poskytovány Objednateli. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem Dodavatele. Dodavatel může na základě Objednatelova souhlasu zasílat i další obchodní nabídky jiných služeb či produktů, newslettery nebo upozornění na marketingové akce.

Nabídky může Dodavatel zasílat, dokud Objednatel nevyjádří přání, aby již nebyly zasílány. Objednatelovi údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

 • Zpracování cookies na internetových stránkách a analytické nástroje

V případě, že má Objednatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává Dodavatel o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Dodavatelem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Dodavatele a pro účely internetové reklamy. Dodavatele zpracovává údaje Objednatele o nákupech a o požadavcích a rovněž s cílem rozvíjet své služby a zlepšovat své produkty, zlepšování kvality analyzuje údaje o produktech a vyhodnocuje potřeby Objednatele. Právním důvodem zpracování je plnění uzavřené smlouvy a oprávněný zájem Dodavatele a udělení souhlasu pro potřeby targetingu.

 • výkon nebo obhajoba právních nároků

Dodavatel může použít osobní údaje v nezbytném rozsahu rovněž za účelem ochrany, vymáhání nebo obhajoby práv v soudním anebo správním řízení, vymáhání pohledávek nebo zajištění důkazů pro případné řízení. Tento účel zpracování je oprávněným zájmem Dodavatele.

Použití údajů pro jiný účel než byly shromážděny

V některých případech může Dodavatel zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud:

 • údaje Objednatele jsou shromážděny pro účely plnění smlouvy a právní předpis následně ukládá, jak dlouho musí být údaje uchovávány (např. dle zákona o účetnictví je Dodavatel povinen faktury na cenu za poskytnuté zboží nebo službu archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebuje).
 • Údaje Objednatele jsou shromážděny pro účely plnění smlouvy a následně důvodu vzniku sporu nebo nezaplacení ceny za poskytnuté služby je Dodavatel nucen vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva.
 • V souladu s § 7 zákona o některých službách informační společnosti zasílá Dodavatel obchodní sdělení Objednatelům, kteří s ní v minulosti obchodovali a při té příležitosti sdělili svou adresu – blíže k tomuto viz účely zpracování nebo právo vznést námitku.

Doba zpracování osobních údajů:

Dodavatel zpracovává osobní údaje ode dne předání, po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Osobní údaje Dodavatel uchovává zpravidla do uplynutí jednoho roku po zániku práv a nároků z uzavřené smlouvy, nestanoví-li zvláštní zákon jinou dobu uchování osobních údajů, např. zákon o účetnictví, apod.

Pro účely zasílání obchodních sdělení bude Dodavatel zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, než s tímto vyjádříte nesouhlas. I pak ale budeme oprávněni zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

V případě zpracování založeného na souhlasu Objednatele po dobu stanovenou v tomto souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Způsob zpracování osobních údajů:

Dodavatel zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně, (např. v rámci aplikace Outlook, pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.).

Ochrana osobních údajů je Dodavatelem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. Dodavatel zabezpečuje tyto osobní údaje pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistil nejvyšší možnou úroveň ochrany. Dodavatel má zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití. Stejné zabezpečení vyžaduje Dodavatel i od zpracovatelů osobních údajů.

Osoby na straně Dodavatele jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud jsou údaje předávány třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Dodavatele zpracovávány také třetími osobami poskytujícími příslušné služby (dále jen „zpracovatelé“), a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. Dodavatel vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sama garantuje. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně dle pokynů Dodavatele a pro účely výkonu činnosti, kterou byl pověřen.

Dodavatel při poskytování svých služeb a produktů využívá i jiných služeb třetích osob, jež nespočívají ve zpracovávání osobních údajů. Tyto třetí osoby nejsou oprávněny s osobními údaji nakládat, může se však stát, že při zajišťování funkčnosti příslušných služeb získají jako vedlejší důsledek své činnosti přístup k osobním údajům zpracovávaným Dodavatelem (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů či provozovatelům technologií).

Osobní údaje budou předávány poradcům či partnerům Dodavatele, kteří jsou sami správci osobních údajů – pokud se Dodavatel zaváže namísto Objednatele sjednat nějakou službu, aby Objednateli poskytl maximální komfort (např. dopravu zboží a služeb) nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a zájmů Dodavatele (např. právnímu zástupci, daňovému nebo ekonomickému poradci, dopravci nebo České poště).

Dodavatel informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. orgány státní správy, orgány dohledu, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení).

Dodavatel informuje, že předává osobní údaje v rámci EU v souladu s Nařízení GDPR a se zásadou volného pohybu osob bez omezení. Může se však stát, že osobní údaje budou předány i mimo EU, jestliže zpracovatel nebo poradce zpracovává osobní údaje v počítačovém programu, jehož servery jsou či se nacházejí v zemích mimo EU, nebo jestliže danou službu v požadované kvalitě poskytuje pouze obchodní partner ze zemí mimo EU. I v takových případech v souladu s Nařízením GDPR Dodavatel od svých obchodních partnerů vyžaduje zajištění stejné úrovně ochrany osobních údajů, jakou sama garantuje. V případě, že by mělo dojít k předání osobních údajů do zemí mimo EÚ, Dodavatel informuje, že k předání přistoupí pouze za poskytnutí adekvátní záruky a za podmínky, že budou k dispozici vymahatelná práva Objednatele a jeho účinná právní ochrana. Například pokud by se jednalo o předávání partnerovi ze Spojených států amerických, byla by jako smluvní partner vybrána jen třetí osoba, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield.

Zpracovateli osobních údajů Dodavatele jsou zejména:

 • dodavatelé nebo poskytovatelé nutní pro zajištění poskytování služeb a uzavření smlouvy,
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smlouvy a souvisejících dokumentů, či příjemci služeb v souvislosti s plněním smluvních anebo zákonných povinností Dodavatele (např. poskytovatelé IT služeb a aplikací, auditoři).

Práva Objednatele jakožto subjektů osobních údajů

Objednatel jakožto subjekt osobních údajů má v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU tato práva:

 • na informace a vysvětlení

Dodavatel poskytne Objednateli stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Objednatel kterékoliv ustanovení těchto Zásad není jasné nebo mu není zcela srozumitelné, je oprávněn se obrátit na Dodavatele (kontaktní údaje viz výše) s žádostí o vysvětlení či doplňující informace.

 • na informaci o zpracování svých osobních údajů pro jiný účel, než který je výše uveden
 • na informaci, zda na základě jeho osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, a pakliže ano, je oprávněn také znát postup, význam a důsledky takového zpracovávání, mající na něj dopad
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu uděleného Objednatelem, má Objednatel právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud Objednatel souhlas odvolá, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl údaj platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je Dodavatel z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinen učinit (např. z důvodu evidence udělených a odvolaných souhlasů nebo dodržování právních povinností nebo ochrany svých oprávněných zájmů). Odvolání souhlasu je bezplatné a Objednatel může souhlas odvolat následujícím způsobem: (i) stejným způsobem jakým byl poskytnut (ii) zasláním e-mailu Dodavateli (kontaktní údaje viz výše). Zpracování údajů Objednatele z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče, které provádí Objednatel.

 • na přístup ke svým osobním údajům

Objednatel má právo mít přehled o tom, které osobní údaje o něm Dodavatel zpracovává. Má právo si tak vyžádat informaci, zda jsou, či nejsou jeho osobní údaje Dodavatelem zpracovávány a veškeré související informace v rozsahu požadovaném čl. 15 Nařízení GDPR.[1] V případech uvedených v Nařízení GDPR Dodavatele Objednateli poskytne též kopie zpracovávaných osobních údajů.

Realizací práva na přístup k osobním údajům nesmí být dotčena práva jiných osob.

Aby bylo zajištěno, že toto právo nebude zneužito jinou osobou, a Dodavatel zabránil tomu, že veškeré osobní údaje Objednatele předá cizí osobě, je povinen ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje právo na přístup (způsoby ověřování totožnosti viz níže).

·         vznést námitku

Pokud osobní údaje Dodavatel zpracovává z důvodu ochrany oprávněných zájmů svých nebo třetí strany, má Objednatel právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje jeho konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Objednatele existují konkrétní důvody, proč přesto nechce, aby zpracování probíhalo. V námitce vždy uveďte konkrétní situaci, která Objednatele vede k závěru, že by Dodavatel neměl údaje o Objednateli zpracovávat. Je-li zpracování založeno na jiném právním titulu, toto právo nelze uplatnit.

Dodavatel je povinen námitku Objednatele vyhodnotit a osobní údaje bude dále zpracovávat, pokud budou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmem Objednatele na ochranu soukromí nebo pokud bude zpracování nezbytné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků Dodavatele. Dokud nebude toto vyhodnoceno, má Objednatele také právo na to, aby Dodavatel omezil zpracování jeho údajů.

Pokud osobní údaje Dodavatel zpracovává pro účely přímého marketingu bez souhlasu Objednatele a bez oprávněného zájmu Dodavatele, můžete Objednatele kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů a Dodavatel již jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat nebude. Toto právo může Objednatel uplatnit i prostřednictvím technických nástrojů (odhlášení od odběru obchodních sdělení uvedeného v zaslaném obchodním sdělení).

 • na opravu, resp. doplnění osobních údajů

Pokud se Objednatel domnívá, že Dodavatel zpracovává nepřesné údaje o jeho osobě, má právo Dodavatele na to upozornit a žádat opravu či doplnění. Současně může žádat, aby Dodavatel do doby, než ověří přesnost jeho údajů, jejich zpracování omezil.

 • na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“)

Objednatel má právo žádat, aby Dodavatel vymazal jeho osobní údaje, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
 • Objednatel odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • Objednatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Objednatel může místo výmazu žádat, aby Dodavatel jen omezil použití jeho údajů.

Dodavatel dle čl. 17/3 Nařízení GDPR nemusí požadované osobní údaje vymazat, je-li zpracování nezbytné:

 • pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků,
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti uložené Dodavateli předpisem ČR nebo EU,
 • na přenositelnost údajů

Platná právní úprava garantuje Objednateli právo získat od Dodavatele své osobní údaje, které jí při užívání jejích služeb sám poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje mohou být předány Objednateli nebo jinému správci, pokud o to požádá a pokud to je technicky proveditelné. Toto právo lze uplatnit v případě, že důvodem zpracování je souhlas Objednatele nebo plnění smlouvy anebo čerpání služby od Dodavatele a zároveň zpracování se provádí automatizovaně.

Realizací tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • na omezení nakládání s osobními údaji

Platná právní úprava garantuje Objednateli právo, aby Dodavatel omezil nakládání s jeho osobními údaji:

 • pokud žádá o opravu nebo doplnění údajů, a to do doby, než se ověří přesnost údajů,
 • pokud místo výmazu údajů sám žádá jen omezení zpracování,
 • pokud Dodavatel údaje již sám nepotřebuje, ale Objednatel je potřebujete pro hájení svých nároků,
 • pokud vznese námitku proti zpracování, a to do doby, než ověří, zda je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Dodavatele nebo zda zájem Dodavatel i po námitce převažuje nad zájmem Objednatele na ochranu soukromí.

Omezení znamená, že osobní údaje Objednatele jsou jen uloženy a nelze s nimi běžně nakládat jako dosud, tzn., že s nimi lze nakládat jen se souhlasem Objednatele či z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie či některého členského státu. Využije-li Objednatel tohoto práva, pak jej Dodavatel informuje, pokud bude omezení zpracování ukončeno.

 • na vznesení stížnosti u dozorujícího Úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud Objednatel nesouhlasí se způsobem, jakým jeho osobní údaje Dodavatel zpracovává, nebo nesouhlasí s přístupem Dodavatele, může se kdykoliv se stížností obrátit na dozorový úřad, tj.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel. č.: 234 665 111

e-mail: posta@uoou.cz

web: www.uoou.cz

(dále jen „Úřad pro ochranu osobních údajů“)

Vyřízení námitek a žádostí Objednatele jakožto subjektu údajů

Dodavatel poskytne sdělení k požadavku Objednatele dle jeho výše uvedených práv bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž bude Objednatel předem informován. Informace budou Objednateli poskytnuty stejným způsobem, jakým o ně požádal. Dodavatel je oprávněn žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že žádost Objednatele je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.

Dodavatel může žádostem či námitkám vyhovět, pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost anebo námitku podává. Je nutno zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a osobní údaje Objednatele nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu Dodavatel ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložení žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem.

Dodavatel vždy bezodkladně informuje Objednatele o vyřízení jeho žádosti. Objednatel má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení základních pojmů: 

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů identifikovat přímo či nepřímo (tj. pomocí dalších údajů, které má správce k dispozici);
 • subjekt údajů– subjektem údajů je Objednatel jakožto výhradně fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je subjekt (Dodavatel), který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem (Dodavatelem) zpracovává osobní údaje;
 • příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů– zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

Tyto Zásady mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány. Aktuální znění Zásad bude vždy zveřejněno na webových stránkách Dodavatele dostupných na webové adrese https://woodporn.cz/caste-dotazy/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

[1] Dodavatel Objednateli sdělí kategorie osobních údajů, které zpracovává, účely zpracování, kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu zpracování údajů, informace o zdroji těchto údajů, informaci o jeho právech a informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování.