Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb – zhotovení věci na podkladě
objednávky provozované na stránkách www.woodporn.site
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (jež je níže
uveden jako dodavatel) uvedený provozovatel internetových stránek www.woodporn.site a
současně on-line služby www.woodporn.site a objednatele. Veškeré smluvní vztahy jsou
uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí
se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů. Je-
li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů.
Dodavatel
Elizaveta Korotkova
se sídlem: Patanka 2722/11c, 160 00 Praha 6 Dejvice
IČO: 01836978
DIČ: CZ9557161328 (neplatce DPH)
Bankovní spojení:

Česká spořitelna

6536506349/0800

IBAN: CZ05 0800 0000 0065 3650 6349

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), ve znění
pozdějších předpisů: Úřad městské části Praha 6 od 12.12.2016
Vymezení pojmů
Smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku,
uzavřená mezi objednatelem na jedné straně a dodavatelem, resp. prodávajícím na druhé
straně.
Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje

výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
službami.
Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele / objednatele je návrhem
smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele /
zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením
objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi dodavatelem /
zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto
závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na
zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy
samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další
elektronickou zprávou.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a
že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před
vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto
obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či
objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená
smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná
třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy
jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost
před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní
podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna
jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků
na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na
tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky
Hledání v ceníku na www.woodporn.site může provádět každý bez nutnosti registrace. Při
realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje.
Přijetí objednávky potvrzujeme následující či nejpozději druhý pracovní den na vámi zadanou
kontaktní elektronickou adresu.
Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na
adresuwoodporncz@gmail.com do doby jejího přijmutí do výroby.
Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah,
jakost, cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po
odeslání své objednávky.
Upozornění! Chyby v datech dodaných objednatelem
Objevíme-li v datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o
dobu, kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od
objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes
upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně. Zhotovitel po svém upozornění na
nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může v případě trvání objednatele na objednávce
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel nezodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech, jako
jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní obrazové formáty, apod.
Právo na odstoupení od smlouvy
Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit
zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich
výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od
smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové
odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí
objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.
Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo
nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté
přiměřené době.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v
případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v
případě on-line služby poskytované přes elektronické aplikace sběrny umístěné na webových
stránkách www.woodporn.site možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm.
d) občanského zákoníku., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží
upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Zabezpečení dat
Objednatel odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu
svých obrazových dat (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých
zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat objednatele a data objednatele není
povinen zajistit. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat
posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od převzetí zakázky objednatelem předané
fotografické soubory vymazat.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o objednateli či
neobsahuje soubory vůbec nebo v požadovaném formátu.
Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky, případně ve
zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný
objednatelem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními
předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout
objednávku obsahující dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující
či narušující soukromí jiných osob.
Autorské právo
U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že objednatel má
autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či
vlastníků fotografovaných objektů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména
autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel odpovídá za
následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Objednatel tak
odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských
či jiných osobnostních práv třetích osob.

Zhotovitel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané
zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.
Dodací podmínky
Při odesílání každý modul je bezpečně zabalen, což vylučuje poškození během přepravy.
Důležité! – WoodPorn nemá svůj vlastní kurýrní službu. Naše společnost nemůže být
zodpovědný za provoz kurýrní a dopravních společností, závazky z naší strany se považuje za
splněný po přidani produktu čísla sledovani.

Platební podmínky
Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny
jsou automaticky vygenerované ze standardního ceníku uvedeném na
stránkáchwww.woodporn.site a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při
výdeji zakázek..
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Fakturu – daňový doklad vystavíme v elektronické podobě – ve formátu PDF a pošleme na e-
mail ihned po uhrazení Vaší objednávky.
Po zaplacení připravíme Vaši objednávku a připravíme zakazku k odeslání.
Maximální doba pro předání zakázky přepravní společnosti je 30 dní.
Expediční náklady
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny
za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.
Převzetí zakázky

Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy
zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění
zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být
zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po
uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku
skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za
uskladnění.
Objednanou zakázku můžete převzít:
 Osobní odběr
Osobní odběr je možný na adrese Praha 6 – Dejvice. Je nutné si předem domluvit termín
vyzvednutí.
 Doprava
Doprava v Praze zdarma.
 Česká pošta – Balík do ruky (Česká republika)
Zásilka je doručována obvykle následující den od předání České poště. Bude Vám zaslána
informativní sms o převzetí zásilky do přepravy. V případě neúspěšného doručení bude
zásilka uložena na nejbližší poště.
DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního
přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte
našeho obchodníka.
V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození,
byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho
obchodníka.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání
chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.
Záruční doba, reklamace

Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou šesti měsíční záruční dobu.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel zakázku až po
dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto
povinnost.
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo
kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího
poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.
Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí
od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného
objednatelem, do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k
jejímu vnějšímu poškození).
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.
Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací
doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky
nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění
reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv
dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).
Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné
reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady
a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o zhotovení věci na zakázku. V
případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto
písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud
nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména
sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš
požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V
takovém případě budete o způsobu řešení informován.
Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z
odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

 mechanickým poškozením a opotřebením
 živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 světelnými a teplotními vlivy

Ochrana osobních údajů:
Zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s právem Evropské unie a
v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Ochrana osobních údajů je
upravena dokumentem Zásady zpracování osobních údajů, který je uveden na webových
stránkách www.woodporn.site.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018.
Tyto obchodní podmínky mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány. Aktuální znění
Zásad bude vždy zveřejněno na webových stránkách www.woodporn.cz